Statut

Udruge turističkih vodiča "Mihovil" Šibenik

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Statutom udruge reguliraju se odredbe o:

 • nazivu i sjedištu udruge,
 • zastupanju,
 • izgledu pečata udruge,
 • području djelovanja sukladno ciljevima,
 • djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,
 • načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge,
 • uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva,
 • pravima i obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova,
 • načinu vođenja popisa članova,
 • tijelima udruge,
 • njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica,
 • izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata,
 • načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata,
 • izboru i opozivu likvidatora udruge,
 • prestanku postojanja udruge,
 • imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom,
 • postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge,
 • načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te
 • drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Puni naziv udruge je: Udruga turističkih vodiča "Mihovil" Šibenik.

Puni naziv udruge na engleskom jeziku: Association of tourist guides "Mihovil" Šibenik.

Skraćeni naziv udruge na hrvatskom jeziku je: UTV "Mihovil" Šibenik.

Skraćeni naziv udruge na engleskom jeziku je: ATG "Mihovil" Šibenik.

Sjedište Udruge je u Šibeniku.

Odluku o promjeni sjedišta udruge donosi Skupština, a odluku o promjeni adrese donosi Upravni odbor.

Udruga djeluje na području Šibensko – kninske županije.

Članak 3.

Udruga je registrirana pri Uredu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji.

Udruga je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Udruga ima pečat. Pečat udruge je okruglog oblika promjera 30 mm, s upisanim punim nazivom udruge na hrvatskom jeziku, Udruga turističkih vodiča "Mihovil" Šibenik, dok je u sredini pečata stilizirani lik sv. Mihovila koji je istovremeno i zaštitni znak Udruge.

II. Područje djelovanja, ciljevi i djelatnosti udruge

Članak 5.

Područje djelovanja udruge sukladno ciljevima je kultura i umjetnost, obrazovanje, znanost i istraživanje, gospodarstvo i zaštita okoliša i prirode.

Ciljevi udruge:

 • promicanje, afirmacija, unapređenje poziva turističkog vodiča, te zaštita njihovih prava
 • doprinos valorizaciji turističkih resursa na području svog djelovanja
 • osvješćivanje javnosti s ciljem očuvanja materijalne i nematerijalne, te prirodne baštine
 • zaštita i promicanje povijesno-kulturne baštine i nacionalnoga identiteta

Članak 6.

Djelatnosti udruge kojima se ostvaruju ciljevi su:

 • okupljanje turističkih vodiča,
 • organiziranje stručnih usavršavanja svojih članova kroz organizaciju stručnih, seminara, predavanja, studijskih putovanja,
 • zaštita profesije, te podizanje ugleda i afirmacija poziva turističkog vodiča,
 • organiziranje članova s temama od interesa za struku putem seminara, predavanja, stručnih ekskurzija i na drugi primjeren način,
 • organiziranje povremenih turističkih paket aranžmana isključivo za svoje članove sukladno Zakonu
 • suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama,
 • pomaganje inspekcijskim službama i drugim državnim tijelima na provođenju zakonskih propisa o pružanju usluga u turizmu,
 • suradnja sa srodnim organizacijama zainteresiranim za kvalitetnu obradu turističkog tržišta,
 • predlaganje rješenja za podizanje kvalitete usluga turističkih vodiča,
 • organiziranje akcija i projekata na lokalnoj razini u raznim kulturnim, obrazovnim i turističkim manifestacijama, osmišljavanje rada sa djecom i mladima, osobama s posebnim potrebama, te sa osobama treće životne dobi
 • promicanje važnosti očuvanja materijalne i nematerijalne kulturne baštine,
 • obavljanje i drugih djelatnosti iz svoje nadležnosti u interesu članova Udruge i podizanja kvalitete opće turističke ponude,
 • poticanje uzajamnog povezivanja i razmjenu informacija i iskustava u svrhu ostvarenja što boljih uvjeta rada za svoje članove,
 • izdavanje knjiga, brošura, časopisa i multimedijalnih sadržaja iz područja djelatnosti Udruge, sukladno posebnim propisima
 • obavljanje drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom sukladno Zakonu.

Članak 7.

Udrugu zastupaju i predstavljaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik koji su članovi Upravnog odbora udruge.

Skupština može ovlastiti i druge osobe da zastupaju Udrugu.

Članak 8.

Rad udruge je javan. Javnost rada udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, posebno:

 • putem sjednica tijela,
 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način, web-stranicama, putem elektronske pošte, medija, preko društvenih mreža,
 • javnim priopćavanjem.

Svi članovi udruge imaju pravo sudjelovati u radu udruge, sukladno odredbama Statuta i Zakona te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose.

III. Članstvo u udruzi

Članak 9.

Članstvo u udruzi je dobrovoljno.

Članstvo u udruzi može biti redovito i počasno.

Redovitim članom Udruge može postati osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

 • da ima položen stručni ispit za turističkog vodiča,
 • da ima odobrenje nadležnog upravnog tijela za poslove turističkog vodiča u Šibensko-kninskoj županiji i iskaznicu turističkog vodiča,
 • da je podnijela pristupnicu, zahtjev za prijem u udrugu.

O učlanjenju u udrugu odlučuje Upravni odbor udruge.

Upravni odbor udruge odlučuje o učlanjenju u roku od 15 dana od primitka pristupnice, svih traženih dokumenata i potvrde o uplati. Upravni odbor zadržava pravo provjere interpretacije, kandidata za članstvo u Udruzi na terenu, tj. u praksi.

Odluke se donose većinom članova Upravnog odbora.

U slučaju odbijenice, podnositelj zahtjeva za učlanjenjem u udrugu ima pravo žalbe Skupštini udruge u roku od petnaest (15) dana od dostave odbijenice.

Skupština udruge odlučuje o žalbi na prvoj sjednici Skupštine.

Odluka Skupštine je konačna.

Upravni odbor može u iznimnim situacijama odobriti članu/članovima oslobođenje od plaćanja članarine, o čemu se odlučuje većinom glasova Upravnog odbora.

Počasnim članom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja se bavi turističkom, kulturološkom, znanstveno – istraživačkom ili nekom srodnom djelatnosti, te koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge, te je na drugi opravdan način zainteresirana za unapređenje, promociju i zaštitu interesa Udruge.

O počasnom članstvu odlučuje Skupština Udruge na prijedlog bilo kojeg člana Udruge. Prijedlog o počasnom članu mora biti poslan pismenim putem s punim obrazloženjem o razlozima tog prijedloga, te se o njemu odlučuje na prvoj sljedećoj sjednici Skupštine.

Počasni članovi Udruge ne moraju imati položen stručni ispit za turističkog vodiča i nemaju pravo glasa na sjednicama Skupštine.

Članak 10.

Članom udruge postaje odlukom Upravnog odbora, odnosno Skupštine. Primljeni članovi se upisuju u Popis članova koji vodi tajnik udruge.

Popis članova vodi se elektronički i sadržava slijedeće podatke:

 • ime i prezime,
 • OIB,
 • datum rođenja,
 • datum pristupanja udruzi,
 • kategorija članstva,
 • datum prestanka članstva u Udruzi te
 • druge podatke

Članak 11.

Prava članova su:

 • birati i biti birani,
 • aktivno i odgovorno bavljenje ciljevima Udruge,
 • sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
 • čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
 • davanje prijedloga i mišljenja na rad tijela Uduge,
 • nadzirati rad Udruge

Obveze članova su:

 • da promiče program Udruge i zauzima se za njegovo oživotvorenje,
 • da poštuje odredbe Zakona i Statuta,
 • da svojim radom doprinese i čuva ugled Udruge te
 • da redovito plaća članarinu.

Članak 12.

Članstvo u udruzi pretpostavlja poštivanje propisa, te akata i odluka udruge, odnosno redovno plaćanje članarine.

Članarina se plaća jednokratno za svaku godinu, najkasnije do 30. lipnja za tekuću godinu.

Članovi koji se priključe udruzi nakon tog datuma plaćaju članarinu za tu godinu po pozitivnom rješenju zahtjeva za prijam.

Članak 13.

Članstvo u udruzi prestaje:

 • prestankom postojanja Udruge,
 • dobrovoljnim istupom,
 • isključenjem iz članstva zbog neplaćanja članarine,
 • isključenjem na temelju pravomoćne odluke Nadzornog odbora,
 • smrću.

Prestanak članstva u udruzi evidentira se u Popisu članova udruge.

Član istupa iz udruge dobrovoljno na osnovi pismene obavijesti Upravnom odboru.

Član se isključuje iz članstva bez posebne odluke 1.srpnja, ako nije platio članarinu do 30. lipnja za tekuću godinu sukladno članku 12. statuta.

Odluku o isključenju iz članstva donosi Nadzorni odbor.

Protiv odluke Nadzornog odbora član Udruge može podnijeti žalbu Skupštini udruge u roku od petnaest (15) dana od dana donošenja odluke o isključenju iz članstva.

Skupština udruge odlučuje o žalbi na prvoj sjednici Skupštine.

Odluka Skupštine je konačna.

Članak 14.

Protiv člana udruge koji ne izvršava svoje obveze, djeluje u suprotnosti sa zakonom, krši odredbe Statuta, krši odredbe Kodeksa ponašanja Udruge ili na drugi način šteti ugledu udruge, Nadzorni odbor će provesti stegovni postupak, sukladno Pravilniku o stegovnom postupku. U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere: opomena ili isključenje. Odluke se donose većinom glasova članova Nadzornog odbora.

Članak 15.

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti Upravni odbor ili najmanje jedna desetina (1/10) redovnih članova udruge.

Članak 16.

Svaki član Udruge podliježe stegovnoj odgovornosti.

IV. Upravljanje udrugom i tijela udruge

Članak 17.

Članovi Udruge upravljaju udrugom neposredno na Skupštini i preko izabranih predstavnika u drugim tijelima udruge.

Članak 18.

Tijela Udruge su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Predsjednik
 • Nadzorni odbor
 • Likvidator

Za svoj rad Upravni odbor i Nadzorni odbor odgovaraju Skupštini.

Za rad u Udruzi članovi tijela udruge ne primaju nikakvu naknadu.

Članovi Udruge ili druge osobe koje udruga angažira da obavi određene poslove za udrugu, osim poslova turističkog vođenja, imaju pravo na naknadu uobičajenih troškova na način propisan zakonom.

Odluku o gore spomenutom angažmanu donosi Predsjednik Udruge nakon pribavljene suglasnosti Upravnog odbora.

Skupština

Članak 19.

Skupština udruge najviše je tijelo upravljanja i odlučivanja udruge.

Skupštinu čine svi redovni članovi Udruge.

Skupštini mogu prisustvovati počasni članovi udruge bez prava glasa.

Odluke Skupštine donose se u pravilu nadpolovičnom većinom nazočnih članova udruge osim u slučajevima u kojima je izričito ovim Statutom propisana kvalificirana većina.

Rad Skupštine je javan i istu je Upravni odbor dužan sazvati pismenim ili elektronskim pozivom koji treba biti poslan članovima najkasnije deset dana prije održavanja iste.

U odluci o sazivanju Skupštine utvrđuje se dnevni red, te dan i mjesto održavanja Skupštine.

Skupština može biti izborna, redovna i izvanredna.

Izborna Skupština saziva se jedanput u dvije godine, redovna jedanput godišnje, a izvanredna po potrebi.

Članak 20.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je nazočno više od polovine ( 50% + 1 ) članova Skupštine.

Ukoliko u zakazano vrijeme nije nazočan broj članova propisan u stavku 1 odrediti će se odgoda početka za 15 minuta, te protekom navedenog vremena Skupština može započeti radom i pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna najmanje jedna četvrtina članova Skupštine.

Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

Članak 21.

Skupština donosi odluku o prestanku postojanja udruge većinom prisutnih ako je na Skupštini prisutna dvotrećinska većina članova.

Članak 22.

Izbornu i redovnu Skupštinu saziva Upravni odbor.

Izvanrednu skupštinu saziva Upravni odbor samoinicijativno ukoliko donese takvu odluku na sjednici istog.

Upravni odbor dužan je sazvati Izvanrednu skupštinu na pismeni zahtjev Predsjednika ili najmanje jedne trećine članova udruge i to u roku od najviše trideset dana od dana prijma zahtjeva.

Zahtjev za sazivanje treba biti podnesen u pismenoj formi, treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, a u slučaju da je predlagatelj najmanje jedna trećina članova udruge zahtjev treba sadržavati i popis imena članova udruge sa potpisima istih iz kojeg dokumenta je vidljivo da je predlagatelj ispunio uvjete propisane u stavku 3.

Ukoliko Upravni odbor ne sazove Izvanrednu skupštinu u roku propisanom u stavku 3. predlagatelj je ovlašten sam sazvati na način propisan Statutom.

Članak 23.

Skupštini predsjedava radno predsjedništvo kojeg čine predsjednik Udruge, dopredsjednik udruge i tajnik. Na izbornoj skupštini vođenje se prepušta moderatoru koji se bira većinom glasova Skupštine sukladno Pravilniku o postupku kandidiranja i provođenju sjednica Izborne skupštine. O radu Skupštine vodi se zapisnik i isti ovjeravaju dva ovjerovitelja zapisnika.

Zapisničara i ovjerovitelje zapisnika bira Skupština na početku sjednice javnim glasovanjem.

Članak 24.

Izborna skupština se priprema sukladno Pravilniku o postupku kandidiranja i provođenju sjednica Izborne skupštine. Skupština glasuje tajnim glasovanjem zaokruživanjem imena kandidata na glasačkom listiću prema popisu kandidata za tijela koji su prethodno prihvatili kandidaturu.

Skupština može odlučiti da se izbor provede javnim glasovanjem jedino u slučaju kad za pojedino tijelo udruge ne postoji više od jednog kandidata.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge izbornu sjednicu Skupštine može sazvati Predsjednik Udruge. Ukoliko dosadašnji Predsjednik ne sazove izbornu sjednicu Skupštine u roku od mjesec dana, istu može sazvati bilo koji član dosadašnjeg Upravnog odbora.

Članak 25.

Skupština Udruge:

 • utvrđuje program rada i razvitka udruge
 • donosi i mijenja Statut Udruge
 • usvaja godišnje financijsko izvješće
 • usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu sukladno zakonskim obvezama
 • donosi i druge akte i odluke iz svoje nadležnosti sukladno Statutu udruge
 • odlučuje o udruživanju sa sličnim udrugama i organizacijama
 • bira i razrješava članove Upravnog odbora: predsjednika, dopredsjednika, tajnika, blagajnika i administratora, te predsjednika i članove Nadzornog odbora
 • razmatra i usvaja izvješće o radu udruge
 • osniva i imenuje pomoćna tijela po potrebi
 • odlučuje o žalbi člana udruge po izrečenoj stegovnoj mjeri
 • odlučuje o žalbi protiv odluke Upravnog odbora kojim se odbija prijem u članstvo udruge podnositelju zahtjeva za prijem u udrugu
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku postojanja i raspodjeli preostale imovine Udruge
 • odlučuje o statusnim promjenama
 • imenuje Likvidatora Udruge
 • obavlja i druge poslove određene zakonom i Statutom

Članak 26.

Skupština može razriješiti Upravni odbor, predsjednika, dopredsjednika, tajnika udruge blagajnika i administratora, te Nadzorni odbor i prije isteka vremena na koje su izabrani ukoliko prekorače svoja ovlaštenja, ne izvršavaju savjesno povjerene obveze, djeluju protivno Zakonu i Statutu ili štete ugledu udruge.

Ukoliko razrješava cijeli Upravni i Nadzorni odbor, Skupština tada bira novi s punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove Upravnog ili Nadzornog odbora, Skupština bira nove članove Upravnog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.

Članak 27.

Član Upravnog i Nadzornog odbora može zatražiti svoje razrješenje i prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština udruge donosi odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici Skupštine. Na toj sjednici Skupština bira novog člana, a novoizabrani član Upravnog i Nadzornog odbora obavlja dužnost do isteka mandata u čiji je sastav biran.

Upravni odbor

Članak 28.

Upravni odbor upravlja radom udruge između Skupština.

Upravni odbor za svoj rad odgovoran je Skupštini.

Članak 29.

Upravni odbor ima ukupno pet članova.

Članovi Upravnog odbora su: predsjednik, dopredsjednik, tajnik udruge, blagajnik i administrator.

Predsjednik udruge istovremeno je i predsjednik Upravnog odbora i predsjednik Skupštine.

Članove Upravnog odbora predlažu članovi skupštine, a bira ih i potvrđuje Skupština.

Upravni odbor je izvršno i operativno tijelo udruge.

Mandat članova Upravnog odbora je dvije godine, a mogu biti birani i više puta za redom.

Predsjednik udruge saziva sjednice i rukovodi radom Upravnog odbora.

Članak 30.

Upravni odbor:

 • upravlja imovinom udruge,
 • saziva Skupštinu udruge,
 • utvrđuje program i plan rada udruge,
 • predlaže pravilnike, kodekse i akte na način propisan u Statutu,
 • nadzire rad udruge,
 • predlaže izmjene i dopune Statuta i dostavlja ih na usvajanje Skupštini,
 • brine o izvršenju odluka Skupštine udruge,
 • podnosi izvješća o radu skupštini udruge,
 • po potrebi imenuje članove pomoćnih i radnih tijela udruge,
 • odlučuje o učlanjenju u udruzi i utvrđuje visinu godišnje upisnine i članarine,
 • odlučuje o suradnji sa sličnim udrugama i organizacijama,
 • obavlja ostale poslove od interesa za udrugu ukoliko isti nisu izrijekom stavljeni u nadležnost Skupštine.

Članak 31.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje četiri (4) puta godišnje.

Radom Upravnog odbora rukovodi Predsjednik udruge.

O radu Upravnog odbora vodi se zapisnik koji potpisuju zapisničar i Predsjednik udruge.

Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ukoliko sjednici prisustvuje natpolovična većina, a odluke se donose većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora.

Predsjednik udruge

Članak 32.

Predsjednika udruge bira Skupština na vrijeme od dvije (2) godine, a može biti biran i više puta za redom.

Predsjednik udruge je po funkciji predsjednik Upravnog odbora i Skupštine.

Predsjednik udruge rukovodi radom udruge u skladu sa Zakonom, Statutom i općim aktima udruge te odlukama Skupštine i Upravnog odbora.

Predsjednik Udruge:

 • zastupa i predstavlja udrugu,
 • odgovara za zakonitost rada udruge,
 • odgovoran je za podnošenje Skupštini godišnjeg financijskog izvješća,
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu državne uprave,
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge,
 • potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština i Upravni odbor,
 • saziva sjednice Upravnog odbora, predlaže dnevni red i rukovodi njegovim radom,
 • brine o ravnopravnosti članova Udruge,
 • donosi odluke u skladu sa Statutom,
 • nadzire materijalno-financijsko poslovanje udruge.

Dopredsjednik udruge

Članak 33.

Dopredsjednika Udruge bira Skupština na mandat od dvije (2) godine, a može biti biran i više puta za redom.

Dopredsjednik Udruge je po funkciji dopredsjednik Upravnog odbora i Skupštine.

Dopredsjednik Udruge:

 • aktivno sudjeluje i pomaže predsjedniku u obavljanju svih predsjedničkih dužnosti,
 • obavlja poslove predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti,
 • zastupa i predstavlja Udrugul,
 • u slučaju trajne spriječenosti ili ostavke predsjednika, postaje vršiteljem dužnosti predsjednika do slijedeće Skupštine.

Tajnik udruge

Članak 34.

Tajnika udruge bira Skupština na mandat od dvije (2) godine, a može biti biran i više puta za redom.

Tajnik Udruge je po funkciji tajnik Upravnog odbora i Skupštine.

Tajnik Udruge:

 • vodi popis članova udruge i odgovoran je za njegovo uredno vođenje,
 • priprema materijale za Skupštinu udruge i sjednice Upravnog Odbora,
 • vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Upravnog Odbora,
 • zastupa i predstavlja udrugu.

Blagajnik udruge

Članak 35.

Blagajnika udruge bira Skupština na mandat od dvije (2) godine, a može biti biran i više puta za redom.

Blagajnik Udruge:

 • obavlja poslove blagajne udruge,
 • prikuplja upisnine i članarine, te vodi popis o tome,
 • brine o vođenju materijalno-financijskog poslovanja,
 • obavlja druge blagajničke poslove.

Administrator udruge

Članak 36.

Administratora udruge bira Skupština na mandat od dvije (2) godine, a može biti biran i više puta za redom.

Administrator Udruge:

 • koordinira aktivnostima i projektima udruge,
 • odgovoran je za ažuriranje web stranice i društvenih mreža,
 • odgovoran je za informiranje članova,
 • obavlja druge administrativne poslove.

Likvidator udruge

Članak 37.

Likvidatora koji provodi postupak likvidacije imenuje i razrješava Skupština. Likvidator može biti fizička ili pravna osoba član Udruge ili fizička ili pravna osoba koja nije član Udruge.

Pokretanjem postupka likvidacije prestaju sva ovlaštenja svim tijelima Udruge i osobama koje su bile ovlaštene za zastupanje Udruge.

Otvaranjem likvidacijskog postupka, likvidator je jedina osoba koja zastupa Udrugu u postupku likvidacije, upisuje se u Registar Udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanje iz nadležnog registra na način i u granicama utvrđenim Zakonom.

Likvidator provodi likvidacijski postupak u rokovima i na način propisan Zakonom.

Nadzorni odbor

Članak 38.

Nadzorni odbor čine predsjednik i dva člana koje predlaže i bira Skupština. Mandat članova Nadzornog odbora je dvije godine i započinje danom izbora, a mogu biti birani i više puta za redom. U Nadzorni odbor ne mogu biti birani članovi koji već obavljaju neku drugu izvršnu funkciju u Udruzi.

Nadzorni odbor prati i nadzire rad tijela Udruge, a posebno materijalno i financijsko poslovanje na način da utvrđuje je li djelovanje u skladu s propisima, Statutom i drugim aktima Udruge.

O svom nalazu i mišljenju Nadzorni odbor pisanim putem najmanje jednom godišnje obavještava Skupštinu, kao i tijelo kojeg je djelovanje nadzirao.

Članak 39.

Nadzorni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Sjednice saziva predsjednik Nadzornog odbora. Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova članova Nadzornog odbora.

U izvršenju svojih zadataka Nadzorni odbor ima pravo tražiti od svih tijela Udruge na uvid svu dokumentaciju i podatke.

Ako ti podaci predstavljaju poslovnu tajnu članovi Nadzornog odbora dužni su tu tajnu čuvati.

O zapaženim nedostacima i nepravilnostima Nadzorni odbor je dužan obavijestiti Upravni odbor.

Upravni odbor je dužan poduzeti mjere za otklanjanje nepravilnosti u najkraćem roku i o tome obavijestiti Nadzorni odbor.

Ukoliko Upravni odbor ne poduzme potrebne mjere Nadzorni odbor će o tome obavijestiti Skupštinu.

Također Nadzorni odbor odgovoran je za provođenje stegovnog postupka protiv onog člana Udruge za kojeg postoji utemeljena sumnja da je povrijedio odredbe Statuta, Kodeksa ponašanja ili koji drugi akt, odnosno odluku tijela udruge.

Članak 40.

Unutar udruge mogu se formirati privremena ili stalna radne skupine koje se sastoje od minimalno 3, a najviše 7 članova udruge. Odluku o formiranju radnih skupina donosi Upravni odbor na prijedlog člana udruge. Način djelovanja radne skupine, prava i obveze članova radne skupine i pitanja značajna za njezin rad uredit će se prilikom njihovog osnivanja.

V. Imovina udruge, način stjecanja imovine i korištenje ostvarenog viška prihoda

Članak 41.

Imovinu udruge čine:

 • novčana sredstva stečena uplatom članarina,
 • dobrovoljni prilozi i darovi,
 • novčana sredstva stečena obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,
 • financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave te fondova,
 • pokretne stvari,
 • nekretnine,
 • druga imovinska prava.

Prihodi udruge su članarine, te drugi prihodi stečeni obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi.

O iznosu donacija odlučuje Skupština.

Članak 42.

Udruga može stjecati pokretne stvari i nekretnine. Odluku o stjecanju pokretnih stvari i nekretnina, kao i odluku o njihovoj prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanju u zakup donosi Upravni odbor.

Članak 43.

Ako Udruga provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora najmanje jedanput godišnje o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava mora izvijestiti davatelja sredstava, a putem mrežne stranice obavještava i širu javnost.

Naprijed prikupljena sredstva udruga može koristiti isključivo za provedbu odobrenih programa ili projekata.

VI. Prestanak postojanja udruge i postupak s imovinom

Članak 44.

Razlozi za prestanak postojanja udruge jesu:

 • odluka Skupštine o prestanku udruge,
 • pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela udruge razdvajanjem,
 • protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice Skupštine, a ona nije održana,
 • pravomoćna odluka suda o ukidanju udruge,
 • pokretanje stečajnog postupka,
 • na zahtjev člana, ako je broj članova pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo nije u roku od godine dana od nastupanj te činjenice, donijelo odluku o primanju novih članova.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja udruge, ako je na sjednici Skupštine prisutna dvotrećinska većina Skupštine, a odluku o prestanku postojanja donosi se većinom glasova prisutnih.

VII. Raspolaganje imovinom udruge u slučaju prestanka postojanja udruge

Članak 45.

U slučaju prestanka postojanja udruge imovine se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu.

Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

VIII. Odgovornost za obveze i štetu

Članak 46.

Za svoje obveze udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članovi udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze udruge.

Nad udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje udruge za štetu učinjenu u udruzi ili udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

IX. Financijsko poslovanje udruge

Članak 47.

Udruga je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

X. Nadzor

Članak 48.

Članovi udruge sami nadziru rad udruge.

Ako član udruge smatra da je udruga povrijedila Statut ili druge opće akte udruge, ovlaštena je na to upozoriti nadležno tijelo udruge, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge.

XI. Statusne promjene

Članak 49.

O statusnim promjenama odlučuje Skupština ako je na sjednici Skupštine prisutna dvotrećinska većina članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova prisutnih.

Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s udrugom čija financijska izvješća iskazuju negativan rezultat.

XII. Rješavanje sporova i sukoba interesa unutar udruge

Članak 50.

Spor/ sukob interesa smatra se svako djelovanje člana Udruge u drugoj organizaciji iz područja djelatnosti Udruge, a kojima član Udruge ostvaruje financijsku ili drugu korist, te ako je riječ o poslovima koji bi mogli negativno utjecati na rad Udruge i konkurirati joj.

Spor/sukob u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati, a koji utječu na rad Udruge u cjelini, odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Za rješavanje spora/sukoba interesa, nadležan je Nadzorni odbor. Članovi Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge. U obavljanju djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge.

U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član Udruge može zatražiti mišljenje Nadzornog odbora. U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa Nadzorni odbor dužan je razriješiti ga tako da zaštiti interes Udruge.

Odluka Nadzornog odbora je konačna. Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Skupštini da riješi spor ili sukob interesa. Po konačnosti odluke Nadzornog odbora, a u zakonskom roku, Udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registrar udruga zajedno s odlukom Nadzornog odbora.

XIII. Rješavanje sporova i sukoba interesa unutar udruge

Članak 51.

Statut je temeljni opći akt udruge i svi ostali opći akti moraju biti u skladu sa Statutom.

Tumačenje odredbi Statuta udruge kao i ocjenu usklađenosti općih akata sa Statutom daje Skupština udruge.

Upravni odbor temeljem primjedbi i prijedloga utvrđuje izmjene i dopune Statuta i dostavlja ih na usvajanje Skupštini.

Izmjene i dopune Statuta udruge donose se na način i po postupku na koji se odnosi Statut.

Sva pitanja koja nisu uređena Statutom bit će uređena općim aktima Udruge.

XIV. Prijelazne i završne odredbe

Članak 52.

Statut udruge kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova prisutnih članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupštine udruge.

Tumačenje drugih akata udruge daje Predsjednik udruge.

Članak 53.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u Registar udruga koji se vodi pri nadležnom tijelu državne uprave.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Udruge od 9. ožujka 2017. godine.

IZMJENE I DOPUNE STATUTA, 20. ožujka 2023