Uvjeti korištenja internet stranice

Udruge turističkih vodiča "Mihovil" Šibenik

Uvjeti korištenja internet stranica i internet aplikacije reguliraju sva prava i obveze Udruge turističkih vodiča "Mihovil" Šibenik (u daljnjem tekstu UTV Mihovil Šibenik) u pogledu korištenja ovih internet stranica i svih aplikacija koje su objavljene na ovim internet stranicama. Svaki korisnik usluga UTV Mihovil Šibenik se treba upoznati sa svim odredbama Uvjeta korištenja u cilju zaštite vlasititih interesa prilikom korištenja ovih internet stranica i svih aplikacija koje su na njima objavljene.

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovi Uvjeti korištenja propisuju uvjete i način korištenja Internet stranice i Internet aplikacije te prava i obveze Korisnika i Korisnika aplikacije u svezi s korištenjem Internet stranice i Internet aplikacije.

II. Definicije

Članak 2.

Ukoliko kontekst ne zahtjeva drugačije, riječi te izrazi u ovim Uvjetima korištenja imati će značenja koja su im niže dodjeljena:

 • Internet stranica- označava kolekciju internetskih resursa - HTML dokumenata, multimedijskih sadržaja, podataka, skripti i ostalih resursa kojima se pristupa preko internetske domene koju je registrirala UTV Mihovil Šibenik i time stekla pravo korištenja takve domene,
 • Internet aplikacija- označava računalni program čiji je vlasnik UTV Mihovil Šibenik ili kojeg UTV Mihovil Šibenik ima pravo upotrebljavati te ga učiniti dostupnim (u cijelosti i/ili djelomično te bez obzira na pravnu osnovu) na Internet stranici u svrhu nuđenja usluga koje UTV Mihovil Šibenik pruža svojim korisnicima ili u bilo koju drugu svrhu,
 • Korisnik- označava svaku osobu koja pristupi Internet stranici,
 • Korisnik aplikacije- označava osobu kojoj je UTV Mihovil Šibenik omogućilo korištenje Internet aplikacije kao i osoba koja pristupa Internet aplikaciji na temelju odobrenja osobe kojoj je UTV Mihovil Šibenik omogućilo korištenje Internet aplikacije,
 • Korisnički podaci- predstavljaju korisničko ime i zaporku koja omogućuje Korisniku aplikacije registraciju na Internet aplikaciju i korištenje usluga UTV Mihovil Šibenik,
 • Uvjeti korištenja- označava ove Uvjete korištenja internet stranice Udruge turističkih vodiča "Mihovil" Šibenik, te sve njegove buduće izmjene i dopune.

III. Pravo pristupa i ograničenja

Članak 3.

(1) Pravo pristupa i korištenju Internet aplikacije imaju isključivo Korisnici aplikacije.

(2) UTV Mihovil Šibenik ima diskrecijsko pravo, bez potrebe obrazlaganja svoje odluke odbiti zahtjev Korisnika za prijavu u sustav Internet aplikacije te odbiti prijavu Korisnika za korištenje bilo koje usluge koja se nudi na Internet stranici ili Internet aplikacije kada je prijava preduvjet korištenja usluge, odnosno Internet aplikacije.

(3) UTV Mihovil Šibenik može u svakom trenutku, bez potrebe obrazlaganja svoje odluke, onemogućiti ili ograničiti (u cijelosti ili djelomično) Korisniku aplikacije pristup i/ili korištenje Internet aplikacije te Korisniku pristup i/ili korištenje Internet stranice.

U prethodno navedenom slučaju, UTV Mihovil Šibenik neće snositi odgovornost ni za kakvu štetu niti za bilo kakvu drugu vrstu izravnog ili neizravnog gubitka (npr. gubitak određenog klijenta, narušavanje reputacije, gubitak poslovne mogućnosti) koji bi nastupio Korisniku ili Korisniku aplikacije zbog nemogućnosti pristupa i/ili korištenja (u cijelosti ili djelomično) Internet aplikacije ili Internet stranice.

IV. Posebnosti u svezi s načinom korištenja internet stranice i aplikacije

Članak 4.

(1) Korisnik aplikacije se obvezuje da će Internet aplikaciju koristiti isključivo i jedino u skladu s uvjetima i odredbama ovih Uvjeta korištenja te sukladno uvjetima i odredbama koje se odnose na Internet aplikaciju koju koristi (u slučaju da takvi uvjeti postoje).

(2) Korisnik aplikacije se obvezuje da neće ni izravno niti neizravno (i to neovisno o tehničkom, tehničko-tehnološkom, elektroničkom ili kakvom drugom načinu ili sredstvu):

 • mijenjati, brisati ili učiniti neuporabljivom Internet aplikaciju ili bilo koji njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne) dio Internet aplikacije),
 • izvoditi bilo kakvu drugu nedopuštenu radnju u odnosu na Internet aplikaciju ili njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne) dio Internet aplikacije)
 • onemogućiti pristup i/ili korištenje Internet aplikacije ili njezinog dijela (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne) dio Internet aplikacije) drugim Korisnicima aplikacije ili
 • neovlašteno kopirati, umnožavati, distribuirati ili prikazivati Internet aplikaciju ili bilo koji njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne) dio Internet aplikacije) za svoje ili tuđe potrebe ili za prodaju ili kakvo drugo pravno raspolaganje.

(3) Korisnik se obvezuje da će Internet stranicu koristiti isključivo u skladu s uvjetima i odredbama ovih Uvjeta korištenja. Samim pristupom na Internet stranicu, smatrat će se da je Korisnik pročitao, razumio i prihvatio kao obvezujuće Opće uvjete i Uvjete korištenja koji su u tom trenutku objavljeni kao važeći.

(4) Korisnik se obvezuje da neće ni izravno niti neizravno (i to neovisno o tehničkom, tehničko-tehnološkom, elektroničkom ili kakvom drugom načinu ili sredstvu)

 • mijenjati, brisati ili učiniti neuporabljivom Internet stranicu ili bilo koji njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne) dio),
 • izvoditi bilo kakvu drugu nedopuštenu radnju u odnosu na Internet stranicu ili njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne) dio),
 • onemogućiti pristup i/ili korištenje Internet stranice drugim Korisnicima ili Korisnicima aplikacije ili
 • neovlašteno kopirati, umnožavati, distribuirati ili prikazivati Internet stranicu ili bilo koji njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne) dio) za svoje ili tuđe potrebe ili za prodaju ili kakvo drugo pravno raspolaganje.

V. Podaci koje ustupa korisnik aplikacije

Članak 5.

(1) Korisnik aplikacije dužan je podatke potrebne za korištenje Internet aplikacije unijeti točno i u cijelosti.

(2) Korisnik aplikacije je odgovoran za točnost, potpunost i istinitost svih podataka koje unosi u Internet aplikaciju radi njezinog korištenja.

(3) Korisnik aplikacije dužan je Korisničke podatke čuvati kao povjerljive podatke.

(4) Korisnik aplikacije bit će odgovoran prema UTV Mihovil Šibenik za svako neovlašteno korištenje njegovih Korisničkih podataka. U skladu s prethodno navedenim, u slučaju da se treća osoba neovlašteno prijavi na Internet aplikaciju koristeći Korisničke podatke Korisnika aplikacije, Korisnik aplikacije bit će dužan podmiriti UTV Mihovil Šibenik sve nastale troškove i štetu koju je UTV Mihovil Šibenik imala. Bez obzira na prethodno navedeno, Korisnik aplikacije neće biti dužan podmiriti UTV Mihovil Šibenik naručenu uslugu kao i naknaditi UTV Mihovil Šibenik sve ostale troškove i štetu koju je UTV Mihovil Šibenik imala poradi neovlaštenog korištenja Korisničkih podataka, ukoliko Korisnik aplikacije – i to prije nego što UTV Mihovil Šibenik zaprimi i krene s izvršenjem zahtjeva osobe koja se neovlašteno koristi Korisničkim podacima Korisnika aplikacije, odnosno prije nego što UTV Mihovil Šibenik nastane kakav trošak ili šteta -

 • prijavi UTV Mihovil Šibenik da je treća osoba neovlašteno došla do pristupa Korisničkih podataka,
 • dostavi UTV Mihovil Šibenik svoje Korisničke podatke te,
 • zatraži od UTV Mihovil Šibenik da onemogući pristup Internet aplikaciji osobi koja bi se pokušala prijaviti na Internet aplikaciju s Korisničkim podacima koje je Korisnik aplikacije dostavio UTV Mihovil Šibenik sukladno ovom članku 5.(4).

VI. Sigurnost korištenja i sigurnost podataka

Članak 6.

(1) UTV Mihovil Šibenik će koristiti takvu vrstu programske zaštite, odnosno podrške koja će bilježiti svako korištenje Internet stranice i Internet aplikacije te će u skladu sa svojim tehnološkim mogućnostima pružati zaštitu od neovlaštenog korištenja:

 • resursa (HTML dokumenata, multimedijskih sadržaja, podataka, skripti i ostalih resursa) koji su dostupni putem Internet stranice i Internet aplikacije te
 • Internet stranice i Internet aplikacije.

(2) Imajući u vidu da je Internet javno dostupna podatkovna mreža te da postoje osobe koje posjeduju takva stručna znanja i vještine pomoću kojih, usprkos sofisticiranim mjerama zaštite koje se primjenjuju, a koristeći pritom Internet ili kakvu drugu mrežu, uređaj ili resurs mogu izvršiti različite neovlaštene i protupravne radnje/djela u odnosu na Internet stranicu, internet resurse objavljene na Internet stranici, Internet aplikaciju, itd., UTV Mihovil Šibenik ne može jamčiti Korisnicima i Korisnicima aplikacije sigurnost i funkcionalnost Internet resursa kao i sigurnost i funkcionalnost Internet stranice i Internet aplikacije. Stoga, svaki Korisnik, odnosno Korisnik aplikacije koristi Internet stranicu, odnosno Internet aplikaciju na svoju vlastitu odgovornost.

(3) Sukladno članku 6.(2) ovih Uvjeta korištenja, UTV Mihovil Šibenik neće snositi odgovornost ni za kakvu štetu niti za bilo kakvu drugu vrstu izravnog ili neizravnog gubitka (npr. gubitak dobiti, gubitak određenog klijenta ili tržišta, gubitak financijskih ili bilo kakvih drugih podataka, narušavanje reputacije, gubitak poslovne mogućnosti) koji bi nastupio Korisniku ili Korisniku aplikacije zbog:

 • neovlaštenog i/ili protupravnog korištenja resursa koji su dostupni putem Internet stranice i Internet aplikacije od strane trećih osoba,
 • neovlaštenog i/ili protupravnog korištenja Internet stranice ili Internet aplikacije od strane trećih osoba ili zbog
 • nefunkcionalnosti Internet stranice ili Internet aplikacije.

VII. Registracija korisnika aplikacije

Članak 7.

(1) Svaki Korisnik aplikacije će prilikom registracije u sustav Internet aplikacije sam unijeti Korisničke podatke koje će isključivo on znati i koji služe isključivo za korištenje Internet aplikacije i s tim u vezi usluga UTV Mihovil Šibenik te za pristup pojedinim personaliziranim sadržajima.

(2)Ako Korisnik aplikacije posumnja u neovlašteno korištenje svojih Korisničkih podataka obvezan je o tome odmah obavijestiti UTV Mihovil Šibenik te promijeniti svoju zaporku.

(3) Korisnik aplikacije će nadoknaditi UTV Mihovil Šibenik (i neće postavljati nikakav zahtjev prema UTV Mihovil Šibenik u vezi bilo kakve odgovornosti) štetu kao i sve troškove koje bi UTV Mihovil Šibenik moglo snositi kao posljedicu bilo kakvog pravnog postupka, potraživanja, zahtjeva ili kaznenog/prekršajnog postupka do kojeg bi moglo doći zbog neovlaštenog korištenja Korisničkih podataka Korisnika aplikacije od strane treće osobe ili u slučaju da treća osoba, neovlašteno koristeći Korisničke podatke Korisnika aplikacije-

 • izmijeni, izbriše ili učini neuporabljivom Internet aplikaciju ili bilo koji njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne) dio Internet aplikacije),
 • izvede bilo kakvu drugu nedopuštenu radnju u odnosu na Internet aplikaciju ili njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničkotehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne) dio Internet aplikacije),
 • onemogućiti pristup i/ili korištenje Internet aplikacije ili njezinog dijela (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne) dio Internet aplikacije) drugim Korisnicima aplikacije ili
 • neovlašteno kopira Internet aplikaciju ili bilo koji njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne) dio Internet aplikacije) za svoje ili tuđe potrebe ili za prodaju ili kakvo drugo pravno raspolaganje.

(4) Prijavom u sustav Internet aplikacije, smatrat će se da je Korisnik aplikacije pročitao, razumio i prihvatio kao obvezujuće Uvjete korištenja koji su u tom trenutku objavljeni kao važeći.

(5) Prijavom u sustav Internet aplikacije Korisnik aplikacije daje izričitu suglasnost da UTV Mihovil Šibenik (kao voditelj zbirke osobnih podataka u smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka) može, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, prikupljati i obrađivati njegove osobne podatke naznačene u obrascu prijave u sustav Internet aplikacije te osobne podatke koje Korisnik aplikacije učini dostupnim UTV Mihovil Šibenik na kakav drugi način ili kakvim drugim sredstvom (npr. putem kakvog drugog računalnog programa, elektroničke pošte, telefaks poruke, kratkih tekstualnih poruka, pošiljke, itd.). UTV Mihovil Šibenik će uložiti razuman napor i sredstva kako bi osiguralo zaštitu osobnih podataka od neovlaštenog pristupa (kako izvana tako i unutar UTV Mihovil Šibenik), gubitka, uništenja ili promjena. Nadalje, UTV Mihovil Šibenik će osigurati pristup osobnim podacima onim članovima UTV Mihovil Šibenik kojima je pristup potreban radi ispunjenja u ovom članku navedene svrhe prikupljanja, obrade i korištenja osobnih podataka.

(6) Komentari, mišljenja, i ideje koje su dostavljene UTV Mihovil Šibenik od strane Korisnika ili Korisnika aplikacije se neće smatrati povjerljivim informacijama te će ih UTV Mihovil Šibenik moći koristiti, reproducirati, distribuirati i/ili prerađivati u bilo koju svrhu (u cijelosti ili djelomično, privremeno ili trajno, bilo kojim sredstvom i u bilo kojem obliku) i to bez obveza plaćanja bilo kakve naknade Korisniku ili Korisniku aplikacije. S tim u vezi, Korisnik, odnosno Korisnika aplikacije se odriče prava na postavljanje, odnosno podnošenje bilo kakvog zahtjeva prema UTV Mihovil Šibenik u svezi bilo kakve njegove moguće odgovornosti.

Članak 8.

Svaki Korisnik i Korisnik aplikacije je dužan obavijestiti UTV Mihovil Šibenik o svakoj zlouporabi Internet stranice, Internet aplikacije ili resursa (HTML dokumenata, multimedijskih sadržaja, podataka, skripti i ostalih resursa) koji su dostupni putem Internet stranice i Internet aplikacije.

Članak 9.

(1) Svi sadržaji, materijali, skripte te ostali internetski resursi objavljeni na Internet stranici UTV Mihovil Šibenik vlasništvo su UTV Mihovil Šibenik i smiju se koristiti samo u svrhu za koju su namijenjeni.

(2) Niti jedan internetski resurs (HTML dokument, multimedijski sadržaj, podatak, skripta, itd) koji se nalazi na Internet stranici ili Internet aplikaciji se ne smije mijenjati, kopirati, umnožavati, distribuirati, prikazivati ili na bilo koji drugi način koristiti (u cijelosti ili djelomično i bez obzira na tehnički, tehnološki, elektronički ili kakav drugačiji način korištenja) bez prethodno pisanog odobrenja UTV Mihovil Šibenik.

(3) UTV Mihovil Šibenik će uložiti razumne napore da održi Internet stranicu i Internet aplikaciju te internetske resurse koji se nalaze na Internet stranici ili Internet aplikaciji potpuno funkcionalnima i da sve objavljene informacije i sadržaji budu točni, potpuni, precizni i pouzdani. Bez obzira na prethodno navedeno, UTV Mihovil Šibenik neće odgovarati niti Korisniku niti Korisniku aplikacije za nefunkcionalnost Internet stranice i/ili Internet aplikacije te ne jamči da su internetski resursi (HTML dokumenti, multimedijski sadržaji, podaci, skripte i ostali resursi) koji se nalaze na Internet stranici ili Internet aplikaciji u svakom trenutku u potpunosti točni, cjeloviti, precizni, pouzdani i funkcionalni te s tim u vezi ne preuzima nikakvu odgovornost prema Korisniku ili Korisniku aplikacije.

(1) UTV Mihovil Šibenik zadržava pravo promjene bilo kojih internetskih resursa (HTML dokumenata, multimedijskih sadržaja, podataka, skripti i ostalih podataka i informacija) koji se nalaze na Internet stranici ili Internet aplikaciji u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave ili posebne obavijesti i bez potrebe ishođenja prethodne suglasnosti Korisnika ili Korisnika aplikacije.

(2) Internet stranice mogu sadržavati informacije i veze do drugih internet stranica nad kojima UTV Mihovil Šibenik nema kontrolu. U takvom slučaju, UTV Mihovil Šibenik neće biti odgovorno niti za točnosti niti za potpunost, preciznost, istinitost, sigurnosti i funkcionalnost bilo kojeg oblika internetskog resursa (HTML dokumenta, multimedijskog sadržaja, podataka, skripti i ostalih podataka i informacija) koji se nalazi na internet stranici nad kojom UTV Mihovil Šibenik nema kontrolu.

Članak 11.

Sadržaji objavljeni na Internet stranici mogu sadržavati određene izjave koje se odnose na budućnost poslovanja UTV Mihovil Šibenik, a koje se mogu prepoznati po uporabi izraza koji označavaju budućnost, kao što su “će biti”, “planirano”, “očekivanja”, “predviđanja” i slično, odnosno po izjavama o strategiji, planovima ili namjerama. Takve izjave predstavljaju trenutne stavove UTV Mihovil Šibenik o budućim događajima ili uslugama i podložne su određenim rizicima, nesigurnostima i pretpostavkama. Mnogi čimbenici mogu uzrokovati da stvarni rezultati, učinci ili postignuća UTV Mihovil Šibenik budu znatno drugačija od rezultata, učinaka ili postignuća koji su izraženi ili se naslućuju iz takvih izjava koje se odnose na budućnost.

VIII. Autorska prava

Članak 12.

Pojedini internetski resursi (multimedijski sadržaji, podaci, grafička djela, jezična djela, crteži, skice, planovi, itd.) objavljeni na Internet stranici i Internet aplikaciji predstavljaju predmet autorskog prava. Najstrože je zabranjeno bez prethodno pisanog odobrenja UTV Mihovil Šibenik bilo kakvo reproduciranje (u jednom ili više primjeraka, u cijelosti ili u dijelovima, izravno ili neizravno, privremeno ili trajno, bilo kojim sredstvom i u bilo kojem obliku), distribucija (prodaja, iznajmljivanje, ustupanje ili u bilo kojem drugom obliku raspolaganje predmetom autorskog prava), priopćavanje (u bilo kojem obliku i bilo kojim sredstvom) ili prerada bilo kojeg internetskog resursa koji je objavljen na Internet stranici ili Internet aplikaciji.

Vijest

Članak 13.

(1) Vijest je obavijest koja je napisana Internet aplikacijom i objavljena je na Internet stranici.

(2) Vijest je isključivo pisanog oblika, a sadrži glavu (istaknuti dio na početku) i tijelo (ostatak vijesti), potpis pisca vijesti, te može, ali ne mora sadržavati naslovnu sliku, fotogaleriju, video i pripadajući dokument.

(3) Vijest mora odgovarati na pet pitanja (tko, što, gdje, kada, zašto) te mora biti izrečena standardnim hrvatskim jezikom, jasna, točna i precizna.

(4) Vijest ne smije biti izbrisana bez prethodnog odobrenja UTV Mihovil Šibenik.

(5) Autorska prava na objavljenu vijest ima UTV Mihovil Šibenik, bez obzira tko je vijest napisao.

(6) Ukoliko dođe do zahtjeva za brisanjem svih podataka Korisnika aplikacije, vijest se neće izbrisati, a u potpis vijesti će se staviti: Nepoznati autor.

Blog

Članak 14.

(1) Blog je oblik objavljivanja informacija na Internetu stranici te sadrži prvenstveno periodičke članke u obrnutom vremenskom slijedu - najnoviji članci nalaze se na vrhu stranice.

(2) Blog je isključivo pisanog oblika, a sadrži glavu (istaknuti dio na početku) i tijelo (ostatak bloga), potpis pisca bloga, te može ali ne mora sadržavati naslovnu sliku, fotogaleriju, video.

(3) Autorska prava na objavljen blog ima autor bloga.

(4) Ukoliko dođe do zahtjeva za brisanjem svih podataka Korisnika aplikacije, blog se neće izbrisati, osim ako za brisanje bloga Korisnik aplikacije podnese zahtjev za brisanjem svih napisanih blogova, a u potpis bloga će se staviti: Nepoznati autor.

IX .Tajnost i zaštita osobnih podataka

Članak 15.

Pristupom na Internet stranicu Korisnik daje izričitu suglasnost UTV Mihovil Šibenik da ono može prikupiti i obrađivati osobne podatke Korisnika koje on svojevoljno ostavi/zabilježi/upiše na Internet stranici te osobne podatke koje Korisnik učini dostupnim UTV Mihovil Šibenik na kakav drugi način ili kakvim drugim sredstvom (npr. putem kakvog drugog računalnog programa, elektroničke pošte, telefaks poruke, kratkih tekstualnih poruka, pošiljke, itd.) u svrhu kontaktiranja i evidencije Korisnika Internet stranice, u svrhu statističke obrade posjećenosti Internet stranice te u svrhu korištenja Internet aplikacija dostupnih na Internet stranicama, kao i da navedene podatke UTV Mihovil Šibenik može davati na korištenje i obradu pravnim osobama, trećima osobama u svrhu zaštite interesa Korisnika i UTV Mihovil Šibenik te sprječavanja eventualnih zlouporaba. UTV Mihovil Šibenik posebno vodi računa o tome da je strogo zabranjena uporaba osobnih podataka suprotno utvrđenoj svrsi njihova prikupljanja. UTV Mihovil Šibenik će uložiti razuman napor i sredstva kako bi osiguralo zaštitu osobnih podataka od neovlaštenog pristupa (kako izvana tako i unutar Društva), gubitka, uništenja ili promjena. Nadalje, UTV Mihovil Šibenik će osigurati pristup osobnim podacima onim tijelima UTV Mihovil Šibenik kojima je pristup potreban radi ispunjenja u ovom članku navedene svrhe prikupljanja, obrade i korištenja osobnih podataka.

X. Uporaba internetskih resursa na stranim jezicima

Članak 16.

Moguće je da pojedini internetski resursi budu objavljeni na Internet stranici ili Internet aplikaciji na kojem od stranih jezika. Ukoliko neki internetski resurs bude objavljen na stranom jeziku i na hrvatskom jeziku, hrvatska inačica takvog internetskog resursa koji je objavljen na stranom jeziku bit će mjerodavna za bilo kakva tumačenja.

XI. Mjerodavno pravo i sporovi

Članak 17.

Ovi uvjeti korištenja sastavljeni su u skladu s pravom Republike Hrvatske. Na odnose između UTV Mihovil Šibenik i Korisnika te na odnose između UTV Mihovil Šibenik i Korisnika aplikacije, a u svezi korištenja Internet stranice i/ili Internet aplikacije primjenjuje se pravo Republike Hrvatske.

Članak 18.

Korisnik i UTV Mihovil Šibenik ili Korisnik aplikacije i UTV Mihovil Šibenik će svaki spor koji proizađe iz ovih Uvjeta korištenja pokušati riješiti mirnim putem. U slučaju nemogućnosti mirnog rješenja spora, svi sporovi koji nastanu iz ili u vezi s ovim Uvjetima korištenja konačno će biti riješeni pred stvarno nadležnim sudom u Šibeniku.

XII. Ostalo

Članak 19.

(1) UTV Mihovil Šibenik će Korisniku i Korisniku aplikacije učiniti dostupnim na svojoj internetskoj stranici www.vodici-sibenik.hr ove Uvjete korištenja (kao i sve naknadne promjene i izmjene). Nadalje, UTV Mihovil Šibenik zadržava pravo izmijeniti i/ili dopuniti ove Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku. Sve promjene i/ili dopune ovih Uvjeta korištenja, kao i konsolidiranu/pročišćenu verziju, učinit će se dostupnima na internetskoj stranici UTV Mihovil Šibenik www.vodici-sibenik.hr.

(2) Ako se bilo koja odredba ovih Uvjeta korištenja pokaže nezakonitom ili neprovedivom, ostale odredbe Uvjeta korištenja će u cijelosti ostati na snazi. Ako bi bilo koja odredba ovih Uvjeta korištenja bila proglašena ništetnom, takvu ništetnu odredbu će se odmah zamijeniti novom odredbom koja će biti valjanog oblika i sadržaja i koja će, na pravno valjani način nastojati postići, u mjeri u kojoj je to moguće, svrhu i namjeru ništetne odredbe.

(3) U slučaju da UTV Mihovil Šibenik i Korisnik aplikacije sklope posebni ugovor u skladu sa kojim će UTV Mihovil Šibenik pružati svoje usluge Korisniku aplikacije te ukoliko ugovor naznačuje da će se ovi Uvjeti korištenja primjenjivati na taj ugovor, ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se u mjeri u kojoj oni nisu u suprotnosti sa bilo kojom odredbom ugovora. Ukoliko Korisnika aplikacije, koji ima sklopljen ugovor s UTV Mihovil Šibenik kojim se uređuju uvjeti pod kojima će UTV Mihovil Šibenik pružati svoje usluge, ne otkaže ugovor u roku od 7 dana od dana objave izmjena i dopune ovih Uvjeti korištenja, smatrat će se da je Korisnika aplikacije prihvatio učinjene izmjene i dopune Uvjeti korištenja.

(4) Pristupom na Internet stranicu te prijavom u sustav Internet aplikacije, smatrat će se da je Korisnik, odnosno Korisnik aplikacije dao svoju suglasnost (u smislu Zakona o elektroničkim komunikacijama):

 • da mu UTV Mihovil Šibenik šalje obavijesti informativnog karaktera te promotivni materijal i to putem elektroničke pošte, kratkih tekstovnih poruka (SMS) i multimedijskih poruka (MMS) te,
 • da ga UTV Mihovil Šibenik kontaktira u svrhu izravne promidžbe i to putem telefonskih uređaja, telefaks uređaja ili uređaja elektroničke pošte.

Prilikom svakog takvog kontaktiranja, UTV Mihovil Šibenik će omogućiti osobi koju je kontaktirala da se na jednostavan i besplatan način usprotivi svakom budućem kontaktiranju u svrhe navedene u prethodnoj rečenici.

(5) Neće se smatrati da UTV Mihovil Šibenik krši ove Uvjete korištenja niti će UTV Mihovil Šibenik snositi odgovornost za nepoštivanje ili neispunjenje koje od odredbi ovih Uvjeta korištenja iz bilo kojeg razloga koji se, postupajući uz dužnu pažnju, ne može kontrolirati ili spriječiti, uključujući, no ne i isključivo, rat, oružanu pobunu, javne nemire, građanske sukobe, štrajkove, kolektivne radne sporove, postupke državne vlasti, poplave, oluje, druge vremenske nepogode, nestanak ili nedostatak struje, nemogućnost nabave goriva ili drugih javno dostupnih usluga.

(6) Ovi Uvjeti korištenja stupaju na snagu i primjenjuju se od 1. siječnja 2021. godine